ایرانی بودن زیباست

تاريخچه ورود مد به ايران
همه چيز از وقتي شروع شد که بانوي ارشد فتحعليشاه يک ميهماني ترتيب داد و از «اليزابت مکنيل»، همسر جانمکنيل دعوت کرد که در اين ميهماني حضور داشته باشد. اليزابت، همسر فرستاده بريتانيا به ايران بود که در سال 1827 به دربار فتحعليشاه آمده بود تا فصل جديدي از روابط ايران با اروپا آغاز شود.
مکنيل، قصد کرد لباس ساتن سپيد، تزئينشده با چينهاي توري و همچنين رداي قرمز ابريشمي بر تن کند. لباس او در تضاد با لباسها و جواهرات باشکوه و پرزرقوبرق خانمهاي درباري بود، اما همين لباس ساده، چشم بانوي اول دربار ايران را گرفت و نقطه شروعي بر تغيير لباس زنان دربار قاجار شد.

اولين طراح مد ايرانياروپايي
مد روز در سبک اروپايي اواخر دوره قاجار به ايران آمد. در زمان سلطنت ناصرالدينشاه بهواسطه نفوذ دخترش تاجالسلطنه که تحصيلکرده بود و از آزادي زنان ايراني پشتيباني ميکرد، اين مسئله تسهيل شد. بهطوريکه ميتوان تاجالسلطنه را اولين طراح مد لباسهاي ايرانياروپايي دانست.
او در خاطراتش از لباسهايي سخن بهميان آورد که در سبک و رنگهاي روشن، تجلي اروپاييها بود.

جايگاه فعلي ايران در زمينه مد
از چندين سال گذشته طراحي لباس ايراني و سنتي ما که بعد از انقلاب بسيار کمرنگ شده بود، با حضور دانشجويان طراحي و دوخت، قوت گرفته است و مسير خوبي را طي ميکند. هر قدر ما ايرانيها به فرهنگ و تمدن خود ارزش بنهيم، دنيا هم به همان مقدار فرهنگ شرق را ارزشگذاري ميکند. بهعنوان مثال دوستي که در فرانسه زندگي ميکند و در رشته هنر مشغول به تحصيل است، ميگويد، مد فرانسه بهتازگي به سمت فرهنگ شرقي ميرود. او ميگويد، اينجا تيشرتهايي فروخته ميشود که روي آنها شعر فارسي با خط نستعليق شکسته نوشته شده است.
البته طراحان پارچه را در تمامي اروپا ميبينيم که طراحيهايي براساس فرهنگ ايراني انجام ميدهند؛ پارچههاي اروپايي با طرحهاي اسليمي و بتهجقه.
همه اينها حاوي يک پيام است و آن اينکه «ايرانيبودن زيباست؛ ايراني باشيم و به خود بباليم.»

چشمانداز مد در ايران
با توجه به گرايش شديد جوانان ايراني به سمت رشته طراحي و دوخت که به طور واضح تأثير مستقيم آن را در جامعه ميبينيم، چهبسا طراحي روي شال و روسري بهصورت چاپ دستي و نقاشي روي مانتو؛ نقاشيهاي سنتي و البته سوزندوزيهاي بسيار زيبا انجام شود، بيترديد با افزايش تعداد افراد تحصيلکرده در اين صنعت، ايران عزيزمان جاي خود را در آن پيدا ميکند .

چرا من يک آورنده مد نباشم
اگر شما فردي با اعتمادبهنفس بالا هستيد، حتما اين را به خود گفتهايد که چرا من يک آورنده مد نباشم؟ البته اين کار به روحيهاي هنجارشکن نياز دارد. کسي که در مسير رودخانه خود را به جريان آب نميسپارد. آن شخص اگر شما هستيد، ميتوانيد يک آورنده مد باشيد.
البته مد زماني زيبا و دلنشين خواهد بود و مخاطب بيشتري خواهد داشت که با اصول خاصي طراحي شود و سعي ما بر اين است که در شمارههاي بعدي شما را بهطور مختصر با چگونگي ترکيب پارچه و نحوه چينش رنگآميزي طراحي آشنا کنيم.
تاجالسلطنه
دختر ناطرالدين شاه قاجار
اولين طراح مد لباسهاي


ايرانياروپايي.

آدمي از آغاز زندگي و تقريبا زماني که خود را ميشناسد، ناخودآگاه به تقليد از رفتار و عملکرد ديگران ميپردازد و در پي آن بخشهايي از شخصيت آنها را که موردتوجه او قرار ميگيرد، به عنوان الگو و سرمشق ميپذيرد. اين پديده که «تقليد» نام دارد، وقتي همهگير ميشود يا بسياري از افراد اجتماع از آن پيروي ميکنند، به «مد» تبديل ميشود. اين کلمه که درواقع ريشه فرانسوي دارد، در دو معنا خلاصه ميشود:
1- در علوم آماري دادهاي که بيشترين فراواني را در جامعه آماري داشته باشد، مد ناميده ميشود .
2-            به معني رايج و رواجيافته است که ميتواند درباره لباس، موسيقي، غذا، عقيده يا هر چيزي باشد که بهصورت مقطعي يا طولاني در جامعه اي رايج ميشود .
پديده مد هميشه در تاريخ بشر بوده است و منحصر به دوره معاصر نيست. هر گاه اين پديده آگاهانه و در قالب فکري جامعه صورت گرفته، نهتنها موجب پيدايش نارسايى‏هاى فرهنگى و اجتماعى نشده، بلکه دستاوردهايي را هم بهدنبال داشته است. مدگرايى از دچارشدن زندگى انسان‏ها به يکنواختى پيشگيري ميکند و طراوت و اثربخشي خاصي روي افراد جامعه دارد.
عوامل و ريشه‏هاى مدگرايى:
پيروى از مد و زيبايىپسندي و تنوع‏، ريشه در ذات انسان دارد که نيازهايى چون تنوع، زيباخواهى و کمال‏جويى فطرى، منشأ اصلى آن محسوب مى‏شود. اما صورت‏هاى افراطى رايج اين گرايش، (مدپرستى)، درنتيجه جهل و ناآگاهى و ضعف ارزش‏هاى معنوى و خودباختگى و تقليد کورکورانه از ديگران و آلودهشدن به رذايلى چون خودنمايى، فخرفروشى، احساس حقارت و خودکم‏بينى و ... پيش مى‏آيد که براى افراد جامعه بسيار خطرساز است و بايد از آن پرهيز کرد.
در جامعه کنوني با چهرههايي برخورد ميکنيم که با عملهاي زيبايي پيدرپي يا زيباييهاي مصنوعي، آن احساس دلنشين را به ما نميدهند. آيا اين افراد واقعا زيباييهاي ذاتي انساني را فراموش کردهاند؟ آيا زيبايي انديشه و زيبايي کردار و رفتار زنانه که زينت زن است، براي زنان جامعه ما کم است؟
مد و گسترش آن
مد چگونه بهوجود ميآيد؟ تا چه حد نقش ماهواره، اينترنت، هنرپيشهها و ... در گسترش مد مؤثر است؟
بيش از 60 درصد عوامل خارجي در گسترش اين پديده مؤثر است. عواملي مثل کشورهاي خارجي و ماهواره و اينترنت. در 25درصد موارد نيز عوامل داخلي نظير تلويزيون، هنرپيشهها (بهطور خاص 15درصد) و توزيعکنندگان که ميتوانند مزونهاي در سطح تهران باشند که اغلب طراحان لباس هستند و البته سبکهاي اروپايي مدشده را با فرهنگ ملي تلفيق ميکنند و سرانجام طرحي را که نه ايراني است و نه خارجي بهصورتي که نه سيخ بسوزد و نه کباب توليد ميکنند که البته گروهي از فعالان در اين حوزه براي تبليغ طرح انتخابي خود از بازيگران و هنرمندان مشهور استفاده ميکنند و در پارهاي موارد بهصورت حرفهاي عکاسي و عکس روي اينترنت منتشر ميشود و بهدست عموم مردم ميرسد و بهاصطلاح آن مدل در جامعه مد ميشود.
البته شايان ذکر است؛ در بسياري موارد بهعنوان مثال مانتو و روسري، مدهايي هستند که بازتاب و انعکاسي از لايههاي زيرين فرهنگي جامعه خودمان را دارند. بهعنوان مثال شيوههاي پوشيدن روسري در ايران کاملاً منحصربهفرد است و اين انواع را در هيچ کشور ديگري نميتوان مشاهده کرد.


Admin

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable

Website: joomlaux.com Email این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید