اسرار اعجاب انگیز فنگ شویی

سه شنبه, 08 تیر 1395 07:05

فنگ شويي (Feng shui ) به معناي لغوي « باد آب»، بخشي از فلسفه طبيعت در چين باستان است. در بسياري از موارد فنگشويي، بهعنوان نوعي غيبگويي از روي مشاهده نشانههاي طبيعي و زميني و همچنين ويژگيهاي جغرافيايي معنا شده است، اما درواقع فنگشويي بهمعناي درک ارتباط ميان طبيعت و وجود انسان است، بهطوريکه به ما کمک ميکند با محيط اطراف خود يکي شويم و با آن هماهنگ باشيم.