تبلیغات

تجارت الکترونیک چیست ؟

سه شنبه, 08 تیر 1395 07:17

با رشد و گسترش فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي يکي از واژه هايي که امروزه بيش از پيش در مورد آن مي شنويم تجارت الکترونيک ‹ Electronic Commerce › يا ‹E-Commerce  › است. اين تجارت مدلي از کسب و کار ‹ Business Model › و يا بخشي از

در سالهاي اخير رشد جمعيت و متناسب با آن نياز فزونتر به آب شرب و بهداشتي بهصورت مستقيم و توسعه صنعتي و کشاورزي و ساير خدمات که به شکلي مصرف کننده آب هستند، به شکل غيرمستقيم

امروزه توجه خانوادهها به ورزش فرزندانشان بيش از پيش اهميت پيدا کرده است. والدين اغلب نميدانند که چه ورزشي براي کودکشان مناسبتر است و اين يک درگيري ذهني مداوم آنهاست.

انرژی رایگان

سه شنبه, 08 تیر 1395 07:10

انرژي ستاره خورشيد يکي از منابع عمده انرژي در منظومه شمسي ميباشد .انرژي خورشيد يکي از منابع تامين انرژي رايگان، پاك و عاري از اثرات مخرب زيست محيطي است که از دير باز به روشهاي گوناگون مورد استفاده بشر قرار گرفته است. بحران انرژي در سالهاي اخير، باعث گرديده است تا جايگزين انرژيهاي فسيلي با انرژيهاي تجديدپذير و از جمله انرژي خورشيدي شود.

اصلاح چرخه آب در معماری جدید

سه شنبه, 08 تیر 1395 07:07

با وجود اينکه نزديک به70درصد از سطح زمين را آب فراگرفته است ولي بحران آب در بسياري از کشورهاي جهان از جمله کشورهاي واقع در کمربند خشک زمين مثل ايران، روزبه روز ابعاد پيچيده تري را به خود مي گيرد.