انرژی رایگان

سه شنبه, 08 تیر 1395 07:10

انرژي ستاره خورشيد يکي از منابع عمده انرژي در منظومه شمسي ميباشد .انرژي خورشيد يکي از منابع تامين انرژي رايگان، پاك و عاري از اثرات مخرب زيست محيطي است که از دير باز به روشهاي گوناگون مورد استفاده بشر قرار گرفته است. بحران انرژي در سالهاي اخير، باعث گرديده است تا جايگزين انرژيهاي فسيلي با انرژيهاي تجديدپذير و از جمله انرژي خورشيدي شود.

اصلاح چرخه آب در معماری جدید

سه شنبه, 08 تیر 1395 07:07

با وجود اينکه نزديک به70درصد از سطح زمين را آب فراگرفته است ولي بحران آب در بسياري از کشورهاي جهان از جمله کشورهاي واقع در کمربند خشک زمين مثل ايران، روزبه روز ابعاد پيچيده تري را به خود مي گيرد.

اسرار اعجاب انگیز فنگ شویی

سه شنبه, 08 تیر 1395 07:05

فنگ شويي (Feng shui ) به معناي لغوي « باد آب»، بخشي از فلسفه طبيعت در چين باستان است. در بسياري از موارد فنگشويي، بهعنوان نوعي غيبگويي از روي مشاهده نشانههاي طبيعي و زميني و همچنين ويژگيهاي جغرافيايي معنا شده است، اما درواقع فنگشويي بهمعناي درک ارتباط ميان طبيعت و وجود انسان است، بهطوريکه به ما کمک ميکند با محيط اطراف خود يکي شويم و با آن هماهنگ باشيم.