تبلیغات

از جوانان علاقمند و دوستدار تاريخ و فرهنگ و هويت ايران در قالب انجمن چارسوق كوير اردکان، سالهاست همت خود را صرف شناسايي و شناساندن هرچه بهتر ميراث تاريخي و فرهنگي و هويتي اين سرزمين با اجراي برنامههاي مختلف نمودهاند. يكي از اين برنامههاي هويتي دورههاي اردكانشناسي است كه در تابستان گذشته هفتمين دوره آن با حضور علاقمندان و پژوهشگران در موضوعات مختلف از جمله: تاريخ، فرهنگ عامه، معماري و بافت تاريخي، مفاخر و مشاهير و ... برگزار شد.