تبلیغات

داستان مغز ما در دنیای مدرن

دوشنبه, 07 تیر 1395 13:10

چند دهه قبل اصلا در تخیل ما نمی گنجید که ابزاری در جیب داشته باشیم تا بتوانیم همزمان کارهای عجیب و غریبی همچون پیش بینی وضعیت

درگفتگوي پيشـين با استاد مافـينــژاد به ضرورت استفاده از الگوهــاي دينـي در خانــواده اشاره شد.
در ادامه اين مبحـث از ميان چهار آسيب معرفي شـده برمبناي احاديث به آسيب اول، يعني عجله خواهيم پرداخت.

چکيـــــــــــــد ه
تصويب قانون حمايت از کودکان بيسرپرست و بدسرپرست، از زمان طرح اوليهي آن در اسفند 1387 تا تصويب نهايي آن در مهر 1392 فراز و نشيب بسياري را طي کرده است. سازمان بهزيستي نيز از سال 1383 با همکاري معاونت اجتماعي قوهي قضاييه روي قانون جديد کار کرده بود تا اين لايحه را به مجلس ارايه دهد. سازمان بهزيستي ميگويد هدف سازمان از تلاش نزديک به يک دهه براي تغيير قانون فرزندخواندهگي، بهبود شرايط کودکان بدسرپرست و فراهم کردن فرصت تجربهي خانواده براي اين کودکان و تسهيل فرزندخواندهگي است. اما آنچه در عمل رخ داد نه

گام به گام با علم روانشناسي

دوشنبه, 07 تیر 1395 12:56

   چقدر خودتان را ميشناسيد؟ آيا از احساسات خود آگاهي داريد؟ اين احساسات از کجا ناشي ميشوند؟ آيا اين روزها احساس بيحوصلهگي ميکنيد، بدون اينکه دليلي براي آن بيابيد؟

درقسمتقبلبيانشدکهکودکاندرکنارپرکردناوقاتفراغتوسرگرمي،ازکارتونهاسبکهايزندگيوشيوههايارتباطباديگران،جهانواتفاقاترانيزميآموزند. درروزگارحاضرميتوانگفتانيميشنهاوکارتونهادرکنارخانوادهومدرسهيکيازمنابعآموزشيجديکودکانبهشمارميرود. ازاينجهتبرايآشناييبيشترخانوادهها،کارتونهارابهسهدستهکارتونهايبامخاطبان (عمدتا) دختر؛کارتونهايبامخاطبان (عمدتا) پسروکارتونهايعموميتقسيمکرديم. درشمارهگذشتهويژگيهايعمدهکارتونهايدستهاولتحليلوبررسيشدودراينقسمتبهکارتونهايدستهدومميپردازيم.