تبلیغات

گام به گام با علم روانشناسي

دوشنبه, 07 تیر 1395 12:56

   چقدر خودتان را ميشناسيد؟ آيا از احساسات خود آگاهي داريد؟ اين احساسات از کجا ناشي ميشوند؟ آيا اين روزها احساس بيحوصلهگي ميکنيد، بدون اينکه دليلي براي آن بيابيد؟

درقسمتقبلبيانشدکهکودکاندرکنارپرکردناوقاتفراغتوسرگرمي،ازکارتونهاسبکهايزندگيوشيوههايارتباطباديگران،جهانواتفاقاترانيزميآموزند. درروزگارحاضرميتوانگفتانيميشنهاوکارتونهادرکنارخانوادهومدرسهيکيازمنابعآموزشيجديکودکانبهشمارميرود. ازاينجهتبرايآشناييبيشترخانوادهها،کارتونهارابهسهدستهکارتونهايبامخاطبان (عمدتا) دختر؛کارتونهايبامخاطبان (عمدتا) پسروکارتونهايعموميتقسيمکرديم. درشمارهگذشتهويژگيهايعمدهکارتونهايدستهاولتحليلوبررسيشدودراينقسمتبهکارتونهايدستهدومميپردازيم.

همه کودکان علاقه زيادي به ديدن کارتون دارند و ساعتهاي زيادي را صرف تماشاي آن ميکنند. تماشاي فيلمها و کارتونها براي کودکان علاوه بر پرکردن اوقات فراغت، ابزاري براي يادگيري است. آنها از طريق ديدن فيلمها اطلاعاتي درباره خود، جهان، نحوه ارتباط با افراد، مدلهاي زندگي، شيوه هاي مناسب رفتاري و ... بهدست ميآورند. از اين جهت فيلمها و کارتونها ميتوانند در کنار خانواده و مدرسه، پايگاه آموزشي سومي براي کودکان باشند که با ساختاري داستانگونه و تصويري بخشهايي از زندگي را براي آنها روايت ميکنند. شخصيتهاي کارتون در طول اتفاقات داستان الگوهاي رفتاري خاصي را از خود بروز ميدهند و دست به انتخابهايي ميزنند که همگي براي کودک جنبه يادگيري دارد.

کارتنخوابي، معضلي که اين روزها در بسياري از شهرها چشم بينندگان را آزار ميدهد. شايد هر يک از ما که صبح اول وقت براي کار يا دانشگاه از منزل بيرون ميآييم