در تاريخ 08/08/94 محدوده هاي عدالت،منتظري،احمدآبادتابعثت بجز حاشيه هاي ملاصدرا، طلاقاني،رضا،ابوذر،ناصرخسرو،منتظري،بعثت و احمدآباد . همچنين محدوده هاي کلاهدوز تا قائم ، سلمان تا احمدآباد بجز حاشيه هاي احمد آباد ، کلاهدوز،قائم و سلمان تعداد 3500 نشريه 5 را توزيع نموده است .

در تاريخ 09/08/94 حاشيه احمدآباد از ميدان شريعتي تا ملک آباد ، حاشيه خيابان راهنمايي تا تقاطع سناباد .برج تجاري سلمان ، بطور کامل حاشيه خيابان بعثت. خيابان طالقاني ،ابوذر، رضا،ناصر خسرو از بعثت تا احمدآباد،حاشيه ملاصدرا از ابتدا تا انتها ، محدوده بين ابوذر تا ناصرخسرو از بعثت تا خزايي ، فلسطين جنوبي 14،12،10،8 تا تقاطع قدس تعداد 3150 نشريه شماره 5 را توزيع نموده است .

در تاریخ 10/08/94 و 11/08/94 محدود های بلوار سجادحدفاصل چهار راه خیام تا پارک ملت،حاشیه سنابادازچهارراه راهنمایی تا پنج راه سناباد،خیابان فلسطین از میدان ملک آبادتاابتدای سنابادوخیابان سلمان فارسی ازتقاطع قائم تا فلسطین،محدوده فلسطین تا نسترن وازملک آبادتافلسطین22،حاشیه جنوبی کفایی و بلوار فرهنگ و از هاشمیه تا هنرستان تعداد 4500نشریه شماره 5 راتوزیع نموده است .

در تاریخ 12/08/94 محدوده شمالی بلوار فرهنگ از تقاطع امامت تا تقاطع دانشجو ، بلوار آب و برق از تقاطع وکیل آباد تا تقاطع پیروزی ، بلوار صارمی از میدان کوثر تا تقاطع آب و برق ، محدوده شمالی بلوار هاشمیه تا هنرستان و بلوار وکیل آباد تا صارمی ، هاشمیه 27 تا 39 ، محدوده هاشمیه تا لاله و صارمی تا وکیل آباد تعداد 3900 نشریه شماره 5 را توزیع نموده است .

در تاریخ 13/08/94 محدوده لاله تا بلوار کوثر و وکیل آباد تا صارمی ، محدوده هنرستان تا آب و برق و نوشاد تا بلوار وکیل آباد ، حاشیه ایرج میرزا حد فاصل بلوار وکیل آباد تا بلوار فرهنگ ، ادامه محدوده فلسطین تا خیام و ملک آباد تا پشت دستغیب ، حاشیه شمالی کفایی ، حاشیه بلوار هاشمیه حد فاصل بلوار وکیل اباد تا بلوار پیروزی ، حاشیه بلوار آب وبرق حد فاصل بلوار پیروزی تا وکیل آباد تعداد 3150 نشریه شماره 5 را توزیع نموده است .

در تاریخ 14/08/94 و 15/08/94 حاشیه بلوار وکیل آباد ، بلوار خیام حد فاصل ملک آباد تا سجاد ، بلوار وکیل آباد از باهنر تا آب و برق ، بلوار فردوسی از میدان جانباز تا میدان استقلال ، حدفاصل بلوار ملک آباد تا بلوار سجاد ، قسمتی از حاشیه بزرگمهر تا بزرگراه آزادی ، محدوده میلاد تا بزرگراه آزادی ، قسمتی از حاشیه بلوار سجاد تا بلوار فردوسی ، محدوده حکیم نظامی حد فاصل خیابان کوهسنگی تا دکتر بهشتی و کوهسنگی تا امیرکبیر تعداد 7900 نشریه شماره 5 را توزیع نموده است

در تاریخ 16/08/94 محدوده های بین بزرگمهر تا خیام و سجاد تا بهزاد ، محدوده بین بهزاد تا ملک آباد و خیام تا بزرگمهر ، ادامه حاشیه بین میلاد تا آزادی و سجاد تا بلوار فردوسی ، مجتمع های تجاری ابتدای بلوار صیاد تعداد 1900 نشریه شماره 5 را توزیع نموده است .

تعداد 1000 عدد نشریه نیز برای مشترکین خارج از مناطق توزیع و 1000 عدد نشریه جهت آگهی دهندگان ارسال گردید .

روزگارتان پربرکت