در تاریخ27/04/95مناطق مسکونی میلاد تا بهار،  حد فاصل بلوار سجاد تا بلوار فردوسی، حاشیه تجاری بلوار سجاد و بلوار خیام ،تعداد 3000 نشریه شماره 10 توزیع گردیده است .
در تاریخ 28/04/95 حاشیه خیابان احمد آباد، حد فاصل میدان فلسطین و میدان تقی آباد  (تجاری و مسکونی )  حد فاصل بلوار سجاد تا بلوار فردوسی ، حد فاصل خیابان بهار تا بزرگراه آزادی ،و حاشیه بلوار فرهنگ از امامت تا دانشجو ، حاشیه بلوار صارمی از میدان کوثر تا تقاطع آب وبرق ، تعداد 4000 نشریه شماره 10توزیع گردیده است.
در تاریخ29/04/95 حاشیه خیابان سلمان فارسی ،حاشیه خیابان سناباد ، حاشیه خیابان قائم ، محدود ای بابک و (حد فاصل خیابان کلاهدوز و قائم )و خیابان احمد آباد تا سلمان فارسی و محدود از سجاد جنوبی  ، تعداد 4000 نشریه شماره 10توزیع گردیده است.
در تاریخ30/04/95 حد فاصل بلوار فلسطین تا خیابان نسترن و بلوار ملک آباد تا فلسطین 22 ، محدودای از بلوار هاشمیه تا بلوار سامانیه ، حد فاصل خیابان کوهسنگی تا خیابان دکتر بهشتی و باغ الندشت تا کوهسنگی ،تعداد 4000 نشریه شماره 10  توزیع گردیده است.
در تاریخ01/05/95محدوده ای :حد فاصل بلوار هاشمیه تا بلوار کوثر ،  خیابان شهید صارمی و محدوده ای از بلوار وکیل آباد ، محدوده ای از بلوار رضا ،خیابان ابوذر غفاری و خیابان ملاصدرا بعد از بلوار بعثت ، حاشیه خیابان کفایی و ادامه توزیع خیابان سجاد جنوبی، تعداد 4500 نشریه شماره 10 توزیع گردیده است.
در تاریخ02/05/95 از خیابان نسترن تا بلوارخیام و ملک آباد و حاشیه بلوار رضا ، حاشیه بلوار ابوذر غفاری و خیابان رضا ، بین خیابان  احمد آباد و بعثت ،حاشیه بلوار بعثت ، حاشیه بلوار ملاصدرا ، محدوده ای از خیابان دادگرو خیابان عدالت ،حاشیه بلوار وکیل آباد از شهید با هنر تا پل دانشجو ،،حاشیه بلوار ملک آباد ، تعداد 2000 نشریه شماره 10  توزیع گردیده است.
در تاريخ  03/05/95 از بلوار خیام تا بلوار سجاد ، حاشیه بلوار فردوسی از میدان جانباز تا میدان استقلال ، حاشیه بلوار کوثر ، حاشیه بلوار هاشمیه ، حاشیه بلوار هفت تیر ، حد فاصل خیابان سامانیه تا بلوار هفت تیر و شهید صارمی تا محدوده ای از بلوار وکیل آباد و حد فاصل بلوار کوثر تا با هنر وخیابان شهید صارمی تا محدوده ای از بلوار وکیل آباد ،تعداد 2000 نشریه شماره 10  توزیع گردیده است.
در تاریخ04/05/95 ادامه ای  از بلوار خیام تا بلوار سجاد ، حاشیه بلوار فردوسی از میدان جانباز تا میدان استقلال ، حاشیه بلوار کوثر ، حاشیه بلوار هاشمیه ، حاشیه بلوار هفت تیر ، حد فاصل خیابان سامانیه تا بلوار هفت تیر و شهید صارمی تا محدوده ای از بلوار وکیل آباد و حد فاصل بلوار کوثر تا با هنر وخیابان شهید صارمی تا محدوده ای از بلوار وکیل آباد ،تعداد 2000 نشریه شماره 10  توزیع گردیده است.
در تاریخ های 05/05/95،ادامه ای از خیابان نسترن تا بلوارخیام و ملک آباد و حاشیه بلوار رضا ، حاشیه بلوار ابوذر غفاری و خیابان رضا ، بین خیابان  احمد آباد و بعثت ،حاشیه بلوار بعثت ، حاشیه بلوار ملاصدرا ، محدوده ای از خیابان دادگرو خیابان عدالت ،حاشیه بلوار وکیل آباد از شهید با هنر تا پل دانشجو ،،حاشیه بلوار ملک آباد ، تعداد 2000 نشریه شماره 10  توزیع گردیده است.
قابل ذکر است ارتباط برتر تعداد 27500نسخه نشریه را به طور کامل توزیع نموده و تعداد 2500  نشریه 10 را برای مشترکان و آگهی دهندگان  و کیوسک های  مطبوعات ، مجموعه ارسال کرده است .
از همراهي شما دوستان سپاسگذاريم . موفق و پيروز باشيد . (ارتباط برتر)