در تاریخ07/06/95و 08/06/95 ، محدوده ای از هاشیه بلوار فردوسی ُ حد فاصل میدان استقلال تا میدان جانباز  هاشیه بلوار سجاد( تجاری و مسکونی ) و خیابان سجاد شمالی (مسکونی)،تعداد 5100 نشریه شماره 11 توزیع گردیده است .
در تاریخ 10/06/95 محدوده اي: حاشيه خيابان احمد آباد، حد فاصل ميدان فلسطين و ميدان تقي آباد. سجاد جنوبي، حد فاصل خيابان بزرگمهر تا خيام و سجاد تا ملک آباد، تعداد 2000 نشريه شماره 11توزيع گرديده است.

در تاريخ 11/06/95 ، محدوده سجاد جنوبي حد فاصل بلوار ملک اباد تا بلوار سجاد و بلوار خيام تا بزرگمهر، حاشيه خ سناباد و حاشيه خ راهنمايي، تعداد 2200 نشريه شماره 11 توزيع گرديده است.

درتاريخ11/06/95 ،  محدوده سجاد جنوبي حد فاصل بزرگمهرتا بزرگراه آزادي و ملک آباد تا سجاد. محدوده اي از فلسطين حد فاصل فلسطين تا نسترن و بلوار ملک آباد تا فلسطين24 تعداد 2100 نشريه شماره 11 توزيع گرديده است .

درتاريخ12/06/95 حد فاصل خيابان نسترن تا خيام و خيابان ملک آباد . محدود ي خيابان بابک حد فاصل کلاهدوز تا قائم و خيابان  احمد آباد تا سلمان فارسي .حد فاصل خيابان ملاصدرا تا خيابان ابوذر و بعثت تا خيابان احمدآباد   تعداد 3000 نشريه شماره 11 توزيع گرديده است .

در تاريخ 14/06/95، محدوده اي از حاشيه ابوذر غفاري تا منتظري ، خيابان  احمدآباد تا خيابان بعثت و محدوداي از بلوار صارمي حد فاصل ميدان کوثر تا ميدان هاشميه . و محدوده اي از هاشميه  ، تعداد 1700 نشريه شماره 11  توزيع گرديده است.
درتاريخ14/06/95 ، محدوده اي از ناصر خسرو و ابوذر غفاري  ، بعد از بلوار بعثت و محدوده اي از خيابان حکيم نظامي تعداد 1500 نشريه شماره 11 توزيع گرديده است .

درتاريخ15/06/95، محدوده اي از حاشيه خيابان کفايي ، حاشيه خيابان سلمان فارسي و حاشيه فلسطين 18 تا بلوار خيام ، تکميل حاشيه خيابان صارمي   ، از ميدان هاشميه تا آب و برق و تکميل خيابان هاشميه تا کوثر و خيابان صارمي تا محدوده وکيل آباد ،  تعداد 2800نشريه شماره 11 توزيع گرديده است .

در تاريخ 16/06/95، تکميل منطقه باغ الندشت تا کوهسنگي و دکتر بهشتي تا خيام و کوهسنگي ، محدوده اي  از خيابان هاشميه تا خيابان هنرستان و خيابان شهيد صارمي تا محدوده اي از وکيل آباد ، حاشيه خيابان هاشميه حد فاصل وکيل آباد تا صارمي ، حاشيه آب و برق از وکيل آباد تا پيروزي ، تعداد 3000 نشريه شماره 11  توزيع گرديده است.

در تاريخ 17/06/95، محدود اي از حاشيه خيابان ملاصدرا تا خيابان عدالت و خيابان احمد آباد تا راستاي بلوار بعثت ، حاشيه بلوار ملک آباد ، حاشيه بلوار خيام ، حاشيه بلوار وکبل آباد ، منطقه کوثر حد فاصل بلوار کوثرتا خيابان باهنر و خيابان صارمي تا وکيل آباد ، حد فاصل آب و برق تا هنرستان و صارمي تا محدوده وکيل اباد ، تعداد 3000 نشريه شماره 11  توزيع گرديده است.
در تاريخ 18/06/95، محدود اي از حد فاصل بلوار ارشاد تا بلوار خيام (هجرت)، بلوار سازمان آب تا خيابان خيام (پيام) ومحدوده اي از خيابان ابوذر غفاري و خيابان رضا بعد از تقاطع بعثت  تعداد 1500 نشريه شماره 11  توزيع گرديده است

قابل ذکر است ارتباط برتر تعداد 27900نسخه نشریه را به طور کامل توزیع نموده و تعداد 2100  نشریه 10 را برای مشترکان و آگهی دهندگان  و کیوسک های  مطبوعات ، مجموعه ارسال کرده است .
از همراهي شما دوستان سپاسگذاريم . موفق و پيروز باشيد . (ارتباط برتر)