بسمه تعالی

 

 تاریخ 95/07/27 حد فاصل بلوار سجاد تا بلوار فردوسي و ميلاد تا بهار ،تعداد 1800 نشريه ارتباط برتر شماره 12 توزيع گرديده است.

تاریخ  95/07/27 محدود ای  از حد فاصل سجاد تا بلوار فردوسی ، بهار تا بزرگراه آزادی ، حاشیه سجاد ،تجاری و اداری و پزشکان تعداد 3400 نشریه شماره 12  توزیع گردیده است.

تاریخ  95/07/28 حاشیه شمالی احمد آباد ، تجاری ، اداری و پزشکان ، حاشیه سناباد ، سلمان فارسی ، محدوده ای از قدس ، نسترن ، فرهاد و بابک به تعداد 3900 عدد نشریه شماره 12 توزیع گردیده است . 

تاریخ  95/07/29 حاشیه جنوبی احمد آباد ، حاشیه راهنمایی ،تکمیل محدوده بابک ، حد فاصل احمد آباد تا سلمان فارسی و قائم تا کلاهدوز ، حاشیه صارمی حد فاصل کوثر تا آب و برق ، محدوده ای از سجاد جنوبی تعداد 3500 عدد نشریه شماره 12 توزیع گردیده است . 

تاریخ  95/07/30 حاشیه کفایی ، محدوده حکیم نظامی حد فاصله باغ الندشت تا کوهسنگی و دکتر بهشتی تا خیابان کوهسنگی ، تکمیل محدوده سجاد جنوبی حد فاصله بلوار خیام تا حامد و بلوار ملک آباد تا بلوار سجاد تعداد 3000 عدد نشریه شماره 12 توزیع گردیده است . 

تاریخ  95/08/01 محدوده سازمان آب حد فاصله هجرت تا ارشاد و خیام تا سازمان آب ، محدوده احمد آباد حد فاصله ملاصدرا تا ناصر خسرو و احمد آباد تا بعد از بلوار بعثت (مسکونی) محدوده ای از بلوار وکیل آباد حد فاصله کوثر تا هاشمیه و صارمی تا محدوده وکیل آباد تعداد 5500 عدد نشریه شماره 12 توزیع گردیده است . 

تاریخ  95/08/02 حاشیه بلوار های رضا ، ابوذر غفاری ، ملاصدرا ، بعثت ، فلسطین ، فلسطین 18 ، ملک آباد ، حاشیه شمالی بلوار وکیل آباد ، حد فاصل امامت تا آب و برق ، محدوده ای از عدالت و دادگر ، حد فاصل کوثر تا باهنر و بلوار وکیل آباد تا محدوده ای از صارمی ، حد فاصل هاشمیه تا سامانیه به تعداد 3500 عدد نشریه شماره 12 توزیع گردید. 

تاریخ  95/08/03 حاشیه جنوبی بلوار وکیل آباد و هاشمیه ، حد فاصل بلوار پیروزی تا بلوار وکیل آباد . ادامه محدوده ای از رضا ، ابوذر ، طالقانی و ناصر خسرو بعد از بلوار بعثت، باقیمانده محدوده عدالت و دادگر تا دادگر 12، حد فاصل سامانیه تا هنرستان و صارمی تا محدوده بلوار وکیل آباد ، حد فاصل هنرستان تا آب و برق و صارمی تا محدوده ای از بلوار وکیل آباد تعداد 3400 نشریه شماره 12  توزیع گردیده است.

تاریخ  95/08/04 حاشیه آب و برق و حد فاصل صارمی تا بلوار وکیل آباد . محدوده ای از خیام حد فاصل سه راه خیام تا بلوار سجاد تعداد 200 عدد نشریه شماره 12 توزیع گردید .