تبلیغات

شهر گمشده

شنبه, 27 ارديبهشت 1393 00:00

مدرن بودن شهرها تنها به دليل خيابانهاي پر از ماشين همراه با ترافيک و جمعيت زياد آنها نيست. آنچه يک شهر را مدرن ميکند، علاوه بر وجود ماشين، ترافيک، جمعيت، ساختمانهاي بلند و نظارت و کنترل،  وجود پديدهاي است که آن را «پيادهرو» مينامند و به فضاي شهري هويت و اهميت ميبخشد. پيادهرو، محل رفتوآمد آسان و بدون دردسر پيادهها در همهي ساعتهاي روز و شب است. اين محل براي انتقال آسان افراد از يک محل به محل ديگر، بدون استفاده از ماشين و اتوبوس، طراحي شده است. هر شهر بزرگي در جهان از شبکه به هم پيوستهي پيادهرو تشکيل شده است. افراد پياده با پيگيري مسير پيادهروها ميتوانند تمام بخشها، اجزا و سطوح شهرها را با حوصله، بدون مزاحمت و با کمترين هزينه طي کنند. اين راهها امکان گشتوگذار مردم را در شهرهاي بزرگ فراهم ميکنند. البته در بعضي از موقعيتها هم هست که پيادهروها دچار انقطاع و گسست ميشوند؛ جايي که اتوبانها، پارکها، درهها يا جنگلها ظهور ميکنند. در بسياري از شهرها براي اين مشکل هم روشهايي پيشبيني شده است. پلهاي روي گذر اتوبانها براي پيوند زدن پيادهروهاي دو طرف اتوبانها يکي از اين شيوههاست. مرور ساخت شهري، و تجربهي گشتوگذار در شهرهاي بزرگ و پيشرفته دنيا نظير پاريس، واشنگتن، تورنتو، لندن، سيدني و ... حکايت از محوريت پيادهرو در زندگي شهري دارد.

ابتدا: خورخه لوئيس بورخس در مقدمه باغ گذرگاههاي هزار پيچ مهمترين علايقش را اينطور برميشمرد: «جمعآوري نسخ خطي و ساعتهاي شني، بوكشيدن قهوه، قدمزدن در خيابانهاي بوئنوسآيرس و نشستن بر درگاهِ خانهها و تماشاي عبور و مرور مردمي كه ميگذرند». پس، مهم است كه خيابانها امكاني براي قدمزدن فراهم كنند. درگاه خانهها جايي داشته باشد براي نشستن و جابهجا در خيابان بوي قهوه منتشر شده باشد در هوا.