سه شنبه 14 اسفند (4 مارس 1915)، سالگرد مرگ ويليام ويلِت است، وي همان کسي بود که براي اولين بار پيشنهاد داد براي صرفه جويي در مصرف انرژي مي توان در تابستانها ساعتها را يک ساعت به جلوکشيد.

  1. شما خستگیناپذیر هستید.
    شما از استراحت خوشتان نمیآید؛ احساس می‌کنید وقتتان درحال تلف‌شدن است، معمولا نصیحت‌هایی مثل «آهسته و پیوسته»، «خیلی عجله داری»، «فعلا زوده» را زیاد می‌شنوید

هويت از موضوعات مهم معماري امروز ايران است. شايد بهندرت بتوان هنري را يافت که به اندازه معماري با زندگي انسانها عجين شده باشد.