تبلیغات

آداب ميزباني در هتل

سه شنبه, 08 تیر 1395 14:13

رعايت آداب ميهمانداري در صنعت غذا و نوشابه در واقع مطلع بودن از جزئيات هنر رويارويي با افراد متفاوت است. شايد اين موضوع در بسياري از روابط شخصي از اهميت کمتري برخوردار باشد٬ اما در اين صنعت رابطه بيم مشتري و کارمند و نتيجه آن اهميت بسيار زيادي دارد.

سه شنبه 14 اسفند (4 مارس 1915)، سالگرد مرگ ويليام ويلِت است، وي همان کسي بود که براي اولين بار پيشنهاد داد براي صرفه جويي در مصرف انرژي مي توان در تابستانها ساعتها را يک ساعت به جلوکشيد.